top of page
Calm Sea

Henkinen sanasto

Henkinen sanasto auttaa sinua ymmärtämään paremmin käytettyjä termejä ja ilmaisuja energiahoito-, kanavointi- ja henkisillä kursseilla. Tämä sanasto on suunniteltu auttamaan sinua kehittämään syvempää ymmärrystä henkisestä kasvusta ja kehityksestä. Löydät täältä käsitteille sopivat selitykset, joten aloita matkasi henkiseen maailmaan jo tänään.

Sanaston kirjoittaminen on vielä työn alla. Henkinen sanasto täydentyy koko ajan . 

Haluan tiedon, kun henkinen sanasto on täydentynyt

Ole nyt tilannut infokirjeen!

Toiveesi sanan tai sanojen lisäämisestä Henkiseen sanastoon

Affirmaatio

Voimalauseen tapaan käytettävä vahvistava ajatus, sana tai lause.

Affirmaatiota voi käyttää lisäämään rohkeutta, itseluottamusta, vahvistamaan jotain ominaisuutta ja luomaan uskoa itseensä ja mahdollisuuksiinsa.

Aura

Ihmisen tai muun elollisen ympärillä aistittava energiakenttä

Aura voi heijastaa informaatiota mm. ihmisen energiatasoista, mielialoista, terveydestä tai elämän teemoista. Aura on energiakenttä, jonka ihminen voi aistia näkemällä, tuntemalla tai intuitiivisen tietämisen kautta. Auran aistiminen ja tulkitseminen värien kautta on yleinen tapa tutkia auraa. Aura on yksi osa ihmisen energiakenttää.

Chakra

Chakra on energiakeskus ihmisessä tai muussa elävässä olennossa.

Chakrat ovat pyörteen kaltaisia voimakeskuksia. Ne ovat tietoisuuden tasoja, jotka vaikuttavat siihen miten koemme todellisuutta. Kehossa on seitsemän chakraa ja ne yhdistävät kehon fyysisen ja ei-fyysisen tason ja vaikuttavat kokonaisvaltaisesti terveyteen. Chakrakeskuksia voi hoitaa energeettisesti esimerkiksi meditoidessaan. Näin pyritään saavuttamaan tasapaino joka vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen terveyteen.  

Ego

Ego on psykologisena käsitteenä ihmisen toimintaa ohjaava, tiedostumaton osa.

Ego on tietoisuutta itsestä, omista tarpeista ja ylipäätään omasta itsestä. Egosentrisyys eli itsekeskeisyys voi johtaa rajoittavaan itsekkyyteen, joka estää persoonan kehittymistä sekä vahingoittaa sosiaalisia suhteita.

Energiajärjestely

Intuitioon ja energioiden lukemiseen perustuvaa kodin tai muun tilan järjestelyä

Energian liikkeseen on mahdollisuus vaikuttaa. 

Energiapuhdistus

Energioiden muuntaminen tilassa niin että epäsuotuisat energiat vähenevät tai poistuvat.

Energiahoito tai energian välittäminen tilaan, tilanteeseen tai henkilölle niin, että raskaita ja rajoittavia energioita poistuu. Tilalle pääsee virtaamaan kevyempää, puhtaampaa energiaa ja sen myötä tasapainoa.

Energiasiivous

Intuitioon ja energioiden lukemiseen perustuvaa kodin tai muun tilan siivoaminen.

Päivänsädepalvelut, Paula Matikainen tekee tällaista kodin tai muun tilan toimintojen ja tavaroiden järjestelyä. Tarkoituksena on, että tila palvelee paremmin tilassa olevia ja heidän elämäntilannettaan. Energiajärjestelyä voidaan tehdä olemassa olevilla tavaroilla ja lisäämällä esim. luonnon elementtejä.

Henkisyys

Henkisyys merkitsee toisille hengellisyyttä eli uskonnollisuutta. Toisille se puolestaan tarkoittaa uskoa henkimaailmaan, energiamaailmaan tai johonkin toiseen näkymättömään maailmaan.

Henkisyys on yhteyttä aineettomaan maailmaan. Se voi olla kokemusta rajattomasta maailmasta, joka on muutakin kuin fyysinen todellisuus. Henkisyyteen liittyy halua elää rakkaudellisesti elämää ja hyvinvointia vaalien. Henkinen arvomaailma on elämää ja toisia ihmisiä kunnioittavaa, sallivaa ja kasvuun uskovaa. Henkinen ihminen haluaa löytää omaa potentiaaliaan, merkitystään ja tapansa palvella "hyvää" eli rakkaudellista ja empaattista, rakentavaa elämää. Henkisyyteen liittyy halua auttaa toisia ja tukea heitä heidän tiellään.

Ilmentäminen

Ilmentäminen tarkoittaa asioiden luomista fyysiseen todellisuuteen.

Ilmentää voi visualisoinnin, ajatusten ohjaamisen ja fyysisen tekemisen kautta. Ilmentäminen on energianmuutosta. Myös ilmaisu on ilmentämistä. Siinä ihminen tai muu elävä olento ilmaisee sisintään ilmentäen näin itseään toisille.

Intuitio

Intuitio on välitöntä tietämistä ja sisäistä tietoa, jota ei pysty perustelemaan konkreettisella ja loogisella tavalla.

Intuition tutkimuksessa keskitytään ymmärtämään, miten aivomme käsittelevät tietoa ja miten voimme kehittää intuitioon perustuvia päätöksentekotaitoja. Siinä tarkastellaan neurologisia reittejä, jotka yhdistävät aivot kehoon, ja tutkitaan signaaleja, jotka lähetetään aivojen yhdestä osasta toiseen. On tehty useita tutkimuksia, joissa osallistujat ovat raportoineet kokeneensa äkillisen tietämisen tunteen, kun heille on esitetty tiettyjä ärsykkeitä tai tilanteita.
Neurologisten reittien lisäksi intuitiotutkimuksessa tutkitaan myös intuition psykologisia näkökohtia. Tutkijat ovat esimerkiksi tarkastelleet, miten uskomuksemme voivat vaikuttaa intuitiivisiin päätöksiimme ja millaiset kokemukset johtavat intuitiivisen tarkkuuden lisääntymiseen. Muita tutkimusalueita ovat esimerkiksi tunneälyn ja intuitiivisen päätöksentekokyvyn välisen yhteyden tutkiminen sekä sen selvittäminen, miten luovaa ajattelua voidaan parantaa intuitiivisen tietämyksemme avulla.

Lineaarinen aika

Aikakäsite, joka on luotu jäsentämään ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista.

Luominen

Luominen on luovuuden kautta tuotetun uuden siirtämistä fyysiseen todellisuuteen.

Luominen voi olla myös aineettomassa maailmassa tapahtuvaa. Asioiden yhdistelemien uudella tavalla on luomista ja se voi tapahtua ajatuksen tasolla. Kuvittelu, haaveilu ja suunnittelu ovat luomista. Samoin energian kanavointi.

Luovuus

Luovuus on väline luoda jotain kokonaan uutta tai uudistaa olemassa olevaa.

Luovuus yhdistelee tietoa eri tavalla ja sitä kautta muodostuu jotain uutta. Luovuus on osa kehitystä ja osa evoluutiota. Kaikessa ongelmanratkaisussa tarvitaan luovuutta eli kykyä ajatella asia uudelleen, nähdä vaihtoehtoja ja tarkastella asiaa joustavasti. Luovuus on älykkyyttä, visuaalisuutta, joustavaa ajattelua, aistimista, abstraktia ajattelua, elämänvoimaa, energiakanavointia ja tuon kaiken kanavoimista fyysisyyteen.

Meditointi

Meditointi on luonnollinen läsnäoleva tila

Meditointi on läsnäoloa itsen kanssa. Meditointiin liittyy pysähtyminen, ulkoisten ärsykkeiden sulkeminen pois, itsensä kanssa yhteydessä oleminen, jossa asiat saavat olla juuri kuten siinä hetkessä ovat. Meditointi voi olla paikoillaan olon lisäksi liikemeditaatiota, musiikkimeditaatiota, visualisointia, meditointitallenteiden avulla meditointia tai meditatiivista, läsnäolevaa rauhallista toimintaa.

Olemusjooga

Kundaliiniopettaja Anne Raatikaisen intuitiivisesti kehittämä joogan laji.

OlemusJooga on kehotietoisuuden herättämistä ja sitä kautta yhteyden löytämistä oman ainutlaatuisen itsen kanssa.

Persoona

Ihmisen yksilöllinen olemus, joka tuntee, ajattelee, toimii, omaa yksilöllisen luonteen ja temperamentin.

Ihmisen persoona on uniikki kokonaisuus, jota rakentavat temperamentti, fyysiset ominaisuudet, luonne, tapa reagoida asioihin ja käsitellä tietoa, valinnat toimia, oppia, kehittyä. Persoona toteutuu ja kehittyy vuorovaikutuksessa oman sisäisen maailman ja ulkopuolisen maailman kanssa. Persoonalla on synnynnäisiä, "annettuja" ominaisuuksia, joiden pohjalta persoona muovautuu läpi elämän.

Rakkaus

Voimakas kiintymyksen ja kiinnostuksen tunne tai laajemmin ajateltuna elämää luova ja ylläpitävä voima.

Rinnakkaistodellisuus

Samanaikaisesti toisessa ulottuvuudessa vallitseva todellisuus.

Rinnakkaistodellisuus on olemassa samaan aikaan tämän parhaillaan kokemasi todellisuuden kanssa. Lineaarista aikaa ei maailmankaikkeuden näkökulmasta ole, vaan se on yksi ihmisten käsitteellisen maailman viitekehyksistä. Rinnakkaistodellisuudessa voimme olla samana henkilönä aivan erilaisessa tai osin samanlaisessa elämässä ja jopa maailmassa. Myös entinen elämä on rinnakkaiselämä. Synonyymeja mm: rinnakkainen todellisuus, toinen todellisuus, rinnakkaiselämä, rinnakkainen elämä

Telepatia

Telepatia on ihmisten tai muiden elävien olentojen välistä viestintää ilman sanallista tai sanatonta fyysistä kommunikaatiota.

Telepatia on informaation kulkua reaaliajassa ilman fyysisiä kommunikointikeinoja. Telepatiassa ajatus tai kokemus siirtyy toiselle reaaliajassa. Telepaattinen tieto tuottaa samanlaisen kokemuksen kuin tiedon saaminen fyysisten kanavien kautta: syntyy ajatus, tieto, fyysinen aistimus tms. Telepatia voi olla yhdensuuntaista tai vuorovaikutteista. Ihminen voi vaikkapa toisella puolella maapalloa tietää, mitä toisella tapahtuu, mitä toinen kokee tai ajattelee. Telepaattinen kommunikointi, intuitio ja kanavointi tuottavat hyvin samanlaisia kokemuksia ja informaatiovirtaa.

Tietoisuus

Tietoisuus on kykyä tunnistaa ja tiedostaa maailma itsessämme ja ympärillämme. Tietoisuudessa on erilaisia tasoja. Esimerkiksi päivätietoisuus viittaa ihmisen persoonatason inhimilliseen kykyyn ottaa vastaan ja käsitellä tietoa hereillä ollessaan. Tietoinen ihminen havaitsee mm. tunteitaan, ajatuksiaan, reaktioitaan, käyttäytymistään, omaa ja ympäristön suhdetta.

Tietoisuus tarkoittaa kykyämme havaita, tuntea, ymmärtää ja olla tietoinen ympäristöstämme sekä omasta ajattelustamme sekä tunteistamme. Se on monimutkainen ja monitahoinen käsite, joka sisältää muun muassa tietoisuuden itsestämme ja ympäröivästä maailmasta, ajatteluprosessien tietoisuuden, tunteiden tuntemisen ja omien päätösten tietoisen tekemisen. Tietoisuus on edelleen tutkimuksen kohteena, ja sen syvempi ymmärtäminen on haasteellista, mutta se on tärkeä osa ihmisyyttä ja ihmisen kykyä kokea ja elää elämää.

Vetovoiman laki

Samanlaiset vetävät toisiaan puoleensa.

Samanlaisuus vetää puoleensa, syntyy ryhmittymistä, kasaantumista ja synergiaa.

Visualisointi

Mielikuvituksessa tai sisäisessä maailmassa kuvittelua tai näkemistä.

Visualisointi on yksi ilmentämisen muoto. Asia on jo energiatasolla olemassa, kun se on visualisoitu ja sitä kautta luotu. Visualisointia voi hyödyntää itsensä valmistamisessa johonkin tilanteeseen, aktivoimaan omia kykyjä ym. kehittävään.

Värähtely

Asiat ja ihmiset, aivan kaikki värähtelevät omaa värähtelyään. Voidaan puhua korkea-, ja matalavärähteisestä energiasta. Korkeavärähteinen on puhtaampaa, kirkkaampaa. Matalavärähteinen raskaampaa, pysähtyneenpää. Energioita hoitamalla pyritään nostamaan värähtelytasoa.   

Värähtelytason nousu

Energia ja värähtely ovat toisiinsa kytköksissä.

Kaikkien järjestelmien hiukkaset värähtelevät, olipa sitten kyseessä atomi tai kiinteä kappale.

Yhdistyminen

Kontaktin avaaminen


Yhdistyessään energiat kohtaavat, syntyy yhteys eri energioiden välillä. Yhdistyä voi omaan itseen, eri tietoisuuden tasoihin, esim. omaan fyysiseen kehoon tai tunteisiin. Yhdistyminen voi tapahtua mihin tahansa energioihin, joiden värähtelytason kanssa omien energioiden on mahdollista saada yhteys. Oma värähtelytaso nousee puhdistumisprosessien myötä ja se mahdollistaa yhdistyminen yhä laajemmin erilaisiin energioihin. Yhdistyminen ihmisten energioihin voi tapahtua läsnäolijoiden kesken tai yhdistyminen voi tapahtua myös kaukoyhteydellä. Yhdistyessään energiaa voi kutsua luokseen tai sen voi aistia suoraan. Yhdistyessä uuteen energiaan ensimmäistä kertaa sen aistiminen on yleensä voimakkaampaa. Uusiin energioihin totutaan ja sen jälkeen niiden aistiminen ei enää ole niin tuntuvaa. Yhdistyminen erilaisiin energioihin ja niistä irrottautuminen muuttuu sujuvammaksi  mitä enemmän harjoitat tätä taitoa.  

bottom of page