top of page

Sanastoa

Spirit-sanasto

 

Aistiminen

Ihminen aistii vahvasti itseään ja ympäröivää maailmaa. Perusaistien (näköaisti, kuuloaisti, tuntoaisti, makuaisti, hajuaisti) lisäksi joskus puhutaan ns. kuudennesta aistista, jolla viitataan vaistonvaraiseen aistitoimintoon. Muita aisteja ovat mm. tasapainoaisti ja sisätuntemusaisti (esimerkiksi näläntunne). Lisäksi eläinkunnasta löytyy vielä joukko monia muita aisteja joita ihmisillä ei ole käytössään. Lisäksi voimme aistia ns. sisäisesti eli jokaisella fyysisellä aistilla on myös ilmenemismuotonsa energiamaailmassa, voit nähdä sisäisesti ilman, että kuva on nähtävissä fyysisillä silmillä. Tällaista sisäistä aistimista kutsutaan mm. nimillä selvänäköisyys, selväkuuloisuus ja selvätuntoisuus. Selväaistimisen lisäksi on olemassa myös selvätietoisuus. 

 

Avautuminen

Avautuessaan sallii itsensä antaa ja vastaanottaa rakkaudellista energiaa. Avautuminen vaatii rohkeutta ja luottamusta sekä erottelukykyä. Avautuessaan ihminen on aidoimmillaan, päästää irti rajoitteista ja vaatimuksista ja pääsee kiinni todelliseen potentiaaliinsa. Auki ollessaan ihminen aistii herkemmin. Avautuminen aukoo eri tietoisuuden tasoja, herkistää aistimaan niin fyysisillä kuin sisäisillä aisteilla, avaa informaatiota kulkemaan vapaammin ja energioita virtaamaan. 

Chakra eli energiakeskus

Chakrat ovat pyörteen kaltaisia voimakeskuksia. Ne ovat tietoisuuden tasoja, jotka vaikuttavat siihen miten koemme todellisuutta. Kehossa on seitsemän chakraa ja ne yhdistävät kehon fyysisen ja ei-fyysisen tason ja vaikuttavat kokonaisvaltaisesti terveyteen. Chakrakeskuksia voi hoitaa energeettisesti esimerkiksi meditoidessaan. Näin pyritään saavuttamaan tasapaino joka vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen terveyteen.  

Energia

Kaikki on energiaa. Energia värähtelee, on jatkuvassa liikkeessä ja muuttaa muotoaan. Osa energiasta on tiiviiissä, tunnnusteltavissa olevassa muodossa ja osa on fyysisin aistein havaitsemattomissa. Kiinalaisen uskomuksen mukaan elämänenergia "qi" (chi) tarkoittaa kaikkea energiaa ja se kattaa sekä näkymättömän, että näkyvän energiaolomuodon.  

Energian liikkeseen on mahdollisuus vaikuttaa. 

Energiakartoitus

Energian lukemista paikasta, tapahtumasta tai henkilöstä yhdistymällä kohteeseen tietoisesti energiatasolla.  

Energiakeho

Fyysinen keho on vahva energiakenttä, josta osa näkyy ja tuntuu fyysisessä, konkreettisessa muodossa. Ihmisen keho on tasapainossa ollessaan fyysisiä ääriviivoja laajempi. Olet ehkä joskus kokenut jonkun ihmisen läheisyyden ennen kuin hän on fyysisesti ilmestynyt näköpiiriisi. Tuolloin olet aistinut hänen energiakenttänsä, energiakehonsa. Sinulla voi olla myös kokemus siitä miten jonkun ihmisen lähellä seisoessasi sinun luontevaa olla tai henkilön luota tekee mieli siirtyä kauemmas. Tuolloin aistit henkilön energiakehoa ja oma energiakehosi reagoi siihen. Kehosi energiavaikutus voi olla hyvinkin voimallinen ja laaja. Pystyt vahvistamaan energiakehoasi mm. meditoimalla ja puhdistautumalla. Vahva energiakeho tukee myös fyysisen kehon toipumista ja palautumista. Energiakeho vastaanottaa ja välittää valtavasti informaatiota. Se on sinun oma voimakenttäsi. Voit tutustua siihen meditoinnin yhteydessä ja tietoisesi vahvistaa omaa energiakehoasi.  

Intuitio

Intuitio on suureksi osaksi korkeampaa tietoisuutta. Intuitio yhdistää ihmisessä olevaa monen tasoista informaatiota ja sitä voisi kutsua kokonaisvaltaiseksi tietämiseksi. Intuitiota käytetään joskus harhaanjohtavasti synonyyminä vaistolle, vaikka intuitio on huomattavasti laajempi käsite. Intuitio voi ilmetä vahvana tunteena, että tietää kuinka asia on, vaikka ei pysty selittämään mistä tieto on peräisin. 

Itsetuntemus

Itsetuntemus on sitä että tuntee itsensä. Tietää omat vahvuutensa ja omat rajansa. Itsetuntemuksen myötä elämä muuttuu vaivattomammaksi ja oman näköiseksi. 

Jälleensyntyminen, entiset elämät

Joidenkin ajatusmallien mukaan ihminen voi syntyä uudelleen ja muistaa entisiä elämiään. Tällainen ajattelu perustuu lineaariseen aikakäsitykseen. Joidenkin ajatusmallien mukaan lineaarinen aika on vain käsite, sillä todellisuudessa maailmankaikkeudessa ei ole aikaa. Tällöin kaikki tapahtuu tässä ja nyt, kaikki on läsnä koko ajan. Eri tieteenalat ovat todentaneet, että energia ei koskaan katoa. Tämän ajatuksen pohjalta energian muotoutuminen uudelleen, yhdistyminen uudella tavalla ja sen ilmeneminen aiemmasta poikkeavassa muodossa on mahdollista. Näin ollen ihmisessä oleva energia voi ilmetä myöhemmin toisaalla hänen fyysisen elämänsä päätyttyä. Tämän ajatusmallin mukaan myös tietoisuus pysyy eikä katoaa, sillä sekin on energiaa. Näin ollen kaikki tietoisuuden kehittäminen vie kollektiivista tietoisuutta eteenpäin ja kaikki mitä opimme ja oivallamme taltioituu ja vie maailmaa eteenpäin. 

Kanavointi

Kanavoidessaan voi lempeästi ohjailla energioiden kulkua. Kanavoidessa otetaan vastaan ja väitetään energiaa. Kanavointi voi olla energiassa olevan informaation vastaanottamista myös sanallisesti tai muulla keinoin tulkiten, esim. kuvina. 

Luominen

Luominen on energian kanavointia. Luomisprosessissa visualisoitu tai muuten energiamaailmassa jo oleva tulee fyysiseen muotoon.

Luodessa syntyy jotain uutta. Luominen ilmentää tietoisuudessa syntyvää. Luodessaan ilmentää sisältään kumpuavia visioita, tunteita, kokemuksia. Itse luomisprosessi on tärkeä, se mitä luomisen aikana ihmisen sisällä tapahtuu. Luominen voi olla todella puhdistavaa ja vapauttavaa. Luodessaan puhdistaa itseään myös tiedostamattomalla tasolla. Kaikkea sisältää kumpuavaa ei ole välttämättä tarpeen analysoida, voi vain valita päästävänsä luomisprosessin aikana turhasta irti. 

Maadoittuminen

Maadoittuessaan on vahvasti yhteydessä luonnon kanssa. Voi tuntea olevansa osa luontoa ja aistia ja vastaanottaa luonnonvoimien energioita. Tähän olemisentilaan pääsee meditaation avulla. Itseään on hyvä maadoittaa oltuaan korkeavärähteisessä energiassa jotta energiatasapaino säilyy balanssissa. 

Meditaatio

Meditaatio on olemista luonnollisessa, aidossa tilassa. Meditaatio on hiljaista tekemistä, herkkää kuuntelua. Meditoidessa olemus avautuu , tietoisuus laajenee. 

Mieli

Mieli on ihmistason ajatusmaailma, looginen olemus. Mieli tuottaa ajatuksia ja ajatusketjuja. Ne ovat usein rationaalisia ja jäsentyvät erilaisten viitekehysten ja raamien avulla. Muisti on mielen ominaisuus. Mielen avulla on mahdollista liikkua ajassa taaksepäin ja eteenpäin.  Mieli saattaa kahlita ja jumittaa. Meditoidessa mieli notkistuu ja vapautuu. Mieli on tärkeä osa ihmisolemusta tässä fyysisessä tasossa elettäessä. Sen avulla ihminen pystyy realisoimaan omaa arvomaailmaansa ja elämään sisäisen todellisuutensa mukaista elämää käytännön tasossa. Eheässä kokonaisuudessa mieli on työkalu, ei kaikesta päättävä ja ihmisolentoa täydellisesti kontrolloiva, sillä siihen tehtävään mieli on turhan rajoittunut. Mieli toimii monenlaisten mallien mukaisesti. Mitä enemmän tunnistat kuinka oma mielesi toimii, sitä enemmän voit itse hallita ja ohjailla oman mielesi toimintaa. Tutustu yleisiin kognitivisiin vinoumiin, tieto avaa mielen alttiutta tehdä virhepäätelmiä. Wikipedia: kognitiivinen vinouma.

Pelko

Pelko on suojamekanismi, tunne, joka on alun perin syntynyt suojelemaan ihmistä ulkoisilta vaaroilta. Pelko on hyvin alkukantainen tunne. Jokaisella on pelkoja ja ne voivat esiintyä hyvin eri asteisina, lievinä ilmenemismuotoina mm. ujous tai hermostuneisuus. Pelko yrittää estää muutosta. Pelko hidastaa ihmisen vapautumista, henkistä kasvua. Jotkut rakentavat tiedostamattaan pelon itselleen suojaksi.  Pelosta vapautuminen on kuitenkin erittäin puhdistavaa, mutta se vaatii rohkeutta katsoa totuutta. Pelosta vapautuessaan tekee tilaa uudelle.  Näkee uusin silmin, avoimemmin. Pelko kääntää ihmisen sisäänpäin, vetää kuoren sisälle. 

Puhdistuminen

Puhdistuessaan on valmis kohtaamaan ja luopumaan energioista jotka eivät enää vie itseä eteenpäin. Nuo energiat ovat aikanaan olleet opettajia elämän polulla. Puhdistumista tapahtuu fyysisen kehon tasolla, kun esim. ylimääräisiä kemikaaleja ja kuonaa poistuu kehosta. Mielen tasolla ihminen voi päästää irti rajoittavista ja jopa tuhoavista ajattelusta ja tekee tilaa mahdollistaville ja rakentaville ajatuksille. Tunnekeho puhdistuu vapauttamalla raskasta tunne-energiaa kuten vihaa, katkeruutta, kateutta, surua, pettymyksen tunnetta. 

Rakkaus

Rakkaus on elämänvoima. Se on ilon ja onnen moottori. Rakkaus on pelosta vapaa en energia. 

Sisäinen vuoropuhelu

Itsensä kanssa voi käydä sisäistä vuoropuhelua esimerkiksi tehdessään valintaa. Lopulta löytää ratkaisun joka on itsensä parhaaksi. Omaa toimintaansa on hyvä kyseenalaistaa vuoropuhelun keinoin. 

Tietoinen läsnäolo

Tietoinen läsnäolo on olla vahvasti juuri sitä mitä on, juuri siinä hetkessä. Olla aktiivinen osa elämää. 

Tietoisuus

Tietoisuutta voi kutsua viisaudeksi, totuudeksi, informaatioksi. Tiedostava ihminen pystyy ymmärtämään omaa osallisuuttaan asioihin, tuntemaan vastuuta, hahmottamaan tapahtumaketjuja ja pystyy objektiiviseen havainnointiin. Tietoisuus mahdollistaa mielen tasoa laajemman ymmärtämisen ja viisauden. Mitä korkeampi tietoisuuden taso, sen vapaampaa informaation virtaaminen on ja ns. egotason heijasteet vähenevät. Tietoisuudella on monia eri tasoja. Omaa tietoisuuttaan voi avartaa ja laajentaa meditaation avulla. 

Tunnekeho/tunneolemus

Tunne-energian sijaintipaikkaa voidaan kutsua tunnekehoksi tai tunneolemukseksi. Tunnemuistot tallentuvat myös tänne. Se on kuin sinun oma tunnepankkisi. Tunnekeho voi olla tuntematon möykky, raskas ja pelkoja ruokkiva. Siihen tutustuminen kannattaa, sillä sen tunteminen ja tietoinen kuuntelu vähentää pelkoja ja vapauttaa valtavasti energiaa käyttöösi. Tunteet viestivät valtavasti. Tunnereaktiot johtavat sinua kehityskohtiesi äärelle. Tunteet myös ylläpitävät elämää ja rakentavat sitä. Erilaiset tunteet värähtelevät erilaisilla värähtelytasoilla. Raskaammin värähtelevät esim. Inho, viha, kateus ja katkeruus. Korkeavärähteisiä ovat esim. Ilo ja rakkaus. 

Visualisointi

Visualisointi on asioiden, tavaroiden tai tapahtumien ajattelemista todeksi. Niille voi antaa muodon, värin, tuoksun, kaikki fyysiset ominaisuudet. Visualisoidessaan voi luoda uutta.  Visualisoidessaan luo polkua, jota pitkin energia voi kulkea oikeaan suuntaan. Visualisoinnin realisoituminen on energianmuutos, energia muuttuu fyysisempään muotoon. Visualisoinnin tulos on jo energiatasolla olemassa. 

Värähtely

Asiat ja ihmiset, aivan kaikki värähtelevät omaa värähtelyään. Voidaan puhua korkea-, ja matalavärähteisestä energiasta. Korkeavärähteinen on puhtaampaa, kirkkaampaa. Matalavärähteinen raskaampaa, pysähtyneenpää. Energioita hoitamalla pyritään nostamaan värähtelytasoa.   

Ydinenergia

Tässä yhteydessä ydinenergialla tarkoitetaan ihmisen ydinolemusta. Se on kaiken pohja antaen pohjavärin olemukselle.  

Ydinminä

Korkeampi minä, korkeampi tietoisuus, todellinen itse. 

Yhdistyminen

Yhdistyessään energiat kohtaavat, syntyy yhteys eri energioiden välillä. Yhdistyä voi omaan itseen, eri tietoisuuden tasoihin, esim. omaan fyysiseen kehoon tai tunteisiin. Yhdistyminen voi tapahtua mihin tahansa energioihin, joiden värähtelytason kanssa omien energioiden on mahdollista saada yhteys. Oma värähtelytaso nousee puhdistumisprosessien myötä ja se mahdollistaa yhdistyminen yhä laajemmin erilaisiin energioihin. Yhdistyminen ihmisten energioihin voi tapahtua läsnäolijoiden kesken tai yhdistyminen voi tapahtua myös kaukoyhteydellä. Yhdistyessään energiaa voi kutsua luokseen tai sen voi aistia suoraan. Yhdistyessä uuteen energiaan ensimmäistä kertaa sen aistiminen on yleensä voimakkaampaa. Uusiin energioihin totutaan ja sen jälkeen niiden aistiminen ei enää ole niin tuntuvaa. Yhdistyminen erilaisiin energioihin ja niistä irrottautuminen muuttuu sujuvammaksi  mitä enemmän harjoitat tätä taitoa.  

Yliluonnollinen

Yliluonnollisella tarkoitetaan yleisesti  jotain, jota tiede ei pysty selittämään. Toinen näkemys on, että kaikki, mitä tapahtuu on mahdollista tapahtua ja siten se on luonnollista. 

bottom of page